do strony glownej wydziału  strona główna wydziału                      WERSJA ARCHIWALNA   English version | Adresy i telefony na wydziale
Konferencja Katedr Finansów 2013

Strona główna

Program

Galeria dzień 1

Galeria dzień 2

Patroni i Partnerzy

Kontakt


Stronę odwiedzono razy
 
PROGRAM

                            Program Konferencji Katedr Finansów 2013

                                           Dzień I – 18 września 2013 roku

10.00 – 13.00     Rejestracja uczestników
13.00 – 14.00     Obiad


14.15 – 14.30     Uroczyste otwarcie obrad – J.M. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
                             prof. Bernard Lammek oraz prof. Ryszard Wierzba, Uniwersytet Gdański

14.30 – 16.00     Sesja plenarna, przewodniczący: prof. Jerzy Gwizdała, Uniwersytet Gdański
1.    Nauka o finansach – teoria bliżej praktyki? - prof. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2.    Konsekwencje unii bankowej - prof. Małgorzata Zaleska, Narodowy Bank Polski
3.    Rola polityki makro-ostrożnościowej jako drugiego instrumentu polityki stabilizacyjnej banku centralnego – prof. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4.    Praktyczny wymiar short termismu w spółkach publicznych - Adam Maciejewski, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5.    Wystąpienie Pana Krzysztofa Pietraszkiewicza Prezesa Zarządu Związku Banków Polskich
Dyskusja

16.00 – 16.30      Przerwa kawowa

16.30 – 18.30     Debata pt. „Polska w drodze do euro”, prowadzona przy współudziale  przedstawicieli NBP, moderator: prof. Dariusz Filar, Uniwersytet Gdański
1. Wystąpienia zaproszonych gości
2. Dyskusja
3. Podsumowanie debaty


18.30 – 18.45     Przerwa kawowa (kanapkowa)

18.45 – 19.30     Sesja prowadzona przez Komitet Nauk o Finansach PAN
  - wręczenie nagrody Komitetu,
  - prezentacja osiągnięć naukowych doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopnie w 2012r.

21.00              Uroczysta kolacja – Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton w Sopocie


                                       Dzień II – 19 września 2013 roku


08.30 – 09.30     Spotkanie samodzielnych pracowników nauki, przewodniczący: prof. Leszek Pawłowicz, Uniwersytet Gdański

09.30 – 10.30     Spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, przewodnicząca: prof. Krystyna Piotrowska-Marczak, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

10.30 – 12.00     Obrady w sekcjach

Sekcja Bankowości
– przewodniczący: prof. Władysław L. Jaworski, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
1.    Współczesna bankowość a matematyka, socjologia i psychologia – prof. Stanisław Flejterski, Uniwersytet Szczeciński
2.    Refleksje nad rentownością sektora banków komercyjnych w Polsce – prof. Marian Żukowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
3.    Działania stabilizacyjne w obszarze bankowym w Unii Europejskiej – prof. Agnieszka Alińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4.    Znaczenie regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku płatności – prof. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
5.    Przyczyny zjawiska procykliczności w działalności bankowej – dr Małgorzata Olszak, Uniwersytet Warszawski
Dyskusja

Sekcja Rynków Finansowych – przewodnicząca: prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
1.    „Cateringowe” podejście do polityki dywidendy w warunkach polskiego rynku kapitałowego – prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
2.    Rynki finansowe a wzrost gospodarczy w wybranych nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej – prof. Sławomir I. Bukowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
3.    Wpływ OFE na polski rynek finansowy – stan obecny i po reformie – prof. Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4.    Efektywność strategii long straddle w warunkach wysokiej zmienności indeksu WIG20 – dr Ewa Widz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
5.    Premia za przejęcia na GPW w Warszawie w latach 2001 – 2011 – dr Andrzej Rutkowski, Uniwersytet Warszawski
Dyskusja

Sekcja Finansów Publicznych – przewodnicząca: prof. Krystyna Znaniecka, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
1.    Alternatywne źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych
prof. Krystyna Brzozowska, Uniwersytet Szczeciński
2.    Potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa – prof. Wiesława Ziółkowska, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
3.    Raport tax expenditures jako instrument transparentnej polityki fiskalnej – prof. Ryta Dziemianowicz, Uniwersytet w Białymstoku
4.    Zadłużenie sektora  finansów publicznych we Francji. Analiza przyczyn, skali i skutków – prof. Małgorzata Hybka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
5.    Równowaga budżetowa a koniunktura gospodarcza – dr Iwona Wojciechowska – Toruńska, Politechnika Łódzka
Dyskusja

Sekcja  Finansów Przedsiębiorstw – przewodnicząca: prof. Magdalena Jerzemowska,
Uniwersytet Gdański
1.    Struktura kapitału a opłacalność wybranych decyzji finansowych w przedsiębiorstwie – prof. Michał Wrzesiński, dr Rafał Tuzimek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
2.    Znaczenie elastyczności finansowej przedsiębiorstwa w czasie globalnego kryzysu – dr Józefa Monika Gryko, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
3.    Szacowanie kosztu kapitału własnego metodą stopy dochodu z obligacji z premią za ryzyko - dr Marek Czyż, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
4.    Obraz syntetycznego kapitału własnego przedsiębiorstwa w informacji sprawozdawczej – dr Monika Wieczorek – Kosmala, dr Joanna Błach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dyskusja

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.00 Obrady w sekcjach

Sekcja Bankowości – przewodniczący: prof. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie
1.    Zarządzanie cenami usług bankowych – prof. Jerzy Węcławski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2.    Ocena fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym z wykorzystaniem wskaźników rentowności (ROAA, ROAE) – prof. Zbigniew Korzeb, Politechnika Białostocka
3.    Nowe regulacje w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności banków wobec zagrożeń związanych z finansowaniem portfeli kredytów mieszkaniowych w polskich bankach – dr Błażej Lepczyński, Uniwersytet Gdański
4.    Zarządzanie płynnością śróddzienną w bankach – analiza rozwiązań systemowych i propozycji pomiaru – dr Anna Iwańczuk-Kaliska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dyskusja

Sekcja Rynków Finansowych - przewodnicząca: prof. Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański
1.    Pewność siebie i inne czynniki a skuteczność inwestycyjna na rynku kapitałowym – prof. Radosław Pastusiak, Uniwersytet Łódzki
2.    Perspektywy rynku windykacyjnego w Polsce – wyniki badań – dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3.    Globalne i regionalne uwarunkowania bezpieczeństwa rynku papierów wartościowych w Polsce – dr Urszula Banaszczak-Soroka, Uniwersytet Wrocławski
4.    Struktura czasowa zmienności kontraktów terminowych na VIX - modelowanie i własności prognostyczne – dr Juliusz Jabłecki, prof. Ryszard Kokoszczyński, dr Paweł Sakowski, dr Robert Ślepaczuk, dr Piotr Wójcik, Uniwersytet Warszawski
5.    Wystąpienie Pana Krzysztofa Bienia Redaktora Naczelnego Obserwatora Finansowego
Dyskusja

Sekcja Finansów Publicznych – przewodniczący: prof. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
1.    Znaczenie fiskalne i efektywność egzekucji Służby Celnej w Polsce – prof. Edyta Małecka-Ziembińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
2.    Inwestycje publiczne i ich efekty makroekonomiczne ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu gospodarczego i długu – dr Magdalena Zioło, Uniwersytet Szczeciński
3.    Zmiany płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej w obliczu kryzysu finansów publicznych – dr Rafał Rosiński, Politechnika Koszalińska
4.    Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku jako podstawa limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – analiza dynamiczna – dr Marcin Wiśniewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dyskusja

Sekcja  Ubezpieczeń – przewodnicząca: prof. Wanda Ronka-Chmielowiec, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
1.    Potencjał sektora ubezpieczeniowego do kreowania ryzyka systemowego - prof. Teresa Bednarczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
2.    Sektor ubezpieczeń, a wyzwania strategii "Europa 2020". Ryzyko ubezpieczeniowe - skutek czy impuls aktywności gospodarczej - prof. Tomasz Michalski, dr inż. Adam Śliwiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3.    Prawno – ekonomiczne dylematy wprowadzenia ochrony przed skutkami powodzi na przykładzie ubezpieczeń katastroficznych – dr Renata Pajewska – Kwaśny, dr Ilona Tomaszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
4.    Rozwój czeskiego, polskiego, słowackiego rynku ubezpieczeniowego na podstawie Krzywej S - mgr Paweł Rozumek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dyskusja

14.00 – 15.00 Obiad


15.00 – 16.30 Obrady w sekcjach

Sekcja Bankowości – przewodnicząca: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1.    Czy na pewno należy zlikwidować parabanki? – prof. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
2.    Ryzyko odwróconych kredytów hipotecznych  – perspektywa instytucji kredytujących – dr Michał Buszko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
3.    Zastosowanie kategorii aktywów ważonych ryzykiem dla celów obliczania wymogu kapitałowego w bankach z tytułu ryzyka kredytowego – dr Mariusz Zygierewicz, Związek Banków Polskich
4.    Ewolucja schematów obsługi płatności w przestrzeni międzybankowej w Polsce i Europie -  dr  Mariusz Kopniak, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
5.    Rola BIK S.A. w funkcjonowaniu rynku kredytowego w Polsce, Elżbieta Koszelow, Biuro Informacji Kredytowej S.A.
Dyskusja

Sekcja Ubezpieczeń – przewodniczący: prof. Jacek Lisowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
1.    Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej audytora energetycznego - prof. Stanisław Wieteska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
2.    Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia - dr Marta Borda, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
3.    Ochrona klientów kanału bancassurance w produktach ubezpieczeniowo – inwestycyjnych - dr Piotr Pisarewicz, Uniwersytet Gdański
4.    Ubezpieczenie jako instrument transferu ryzyka kredytowego – dr Patrycja Kowalczyk – Rólczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Dyskusja

Sekcja Finansów Publicznych – przewodnicząca: prof. Maria Jastrzębska, Uniwersytet Gdański
1.    Finanse samorządu terytorialnego w warunkach niestabilnego otoczenia (na przykładzie miast Unii Metropolii Polskich) – prof. Marzanna Poniatowicz, Uniwersytet w Białymstoku
2.    Wpływ zmian w ustawie o finansach publicznych na koszt finansowania samorządów – dr Krzysztof Kluza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
3.    Polityka antykryzysowa Bałkanów Zachodnich jako narzędzie walki ze skutkami globalnego kryzysu gospodarczego – dr Katarzyna Kubiszewska, Politechnika Gdańska
4.    Wydatkowe reguły fiskalne jako składnik ram fiskalnych państw Unii Europejskiej – mgr Monika Banaszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dyskusja

Sekcja  Finansów Przedsiębiorstw – przewodniczący: prof. Krzysztof Borowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
1.    Ekonomiczna wartość dodana w spółkach wypłacających dywidendę - prof. Mirosław Wypych, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
2.    Rentowność i płynność a dywidendy i wykup akcji - dr Elżbieta Bukalska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
3.    Wypłaty dywidend w spółkach akcyjnych z udziałem Skarbu Państwa  - prof. Jacek Uchman, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
4.    Aktywność zagranicznych emitentów na małym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych – dr Magdalena Mosionek-Schweda, Uniwersytet Gdański
5.    Informacja gospodarcza i jej wartość w ocenie ryzyka – Paweł Leszoski, BIG InfoMonitor S.A.
Dyskusja

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa


20.00              Bankiet – Centrum Konferencyjne Hotelu Sheraton w Sopocie

                                           Dzień III – 20 września 2013 roku

09.00 – 14.00     Wycieczka statkiem Czarna Perła na trasie Sopot-Gdańsk, zwiedzanie Starego Miasta w Gdańsku wraz z przewodnikiem
14.00         Obiad
 


wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna UG Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG   Pytania  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem
 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału